News Stories

  • cẩu trúc nội dung của lễ hội truyền thống

    Như đã phân tích ở ừên, ta thấy khởi nguyên của lễ hội truyèoi thống chỉ đơn giản là các Lễ thức (khởi nguyên của các nghi lễ V1 nghi thức sau này). Đó là một hệ thống ỏng xử trân họng của co người với thế giới tự nhiên (đặc biệt là giới siêu

    Read more
  • Nguồn gốc và bản chất của lễ hội

    Cũng giống như văn hóa dân gian, để xác định nguồn gốc và bản chất của lễ hội dân gian truyền thống của người Việt, người ta phải dựa vào nhiều nguồn sử liệu khác nhau như khảo cổ học, dân tộc học, văn hóa dân gian học (hay Folklore học – dân tục học).

    Read more